Skip to main content
Projektförklaring

Falkenbergs Fontänhus genomförde ett treårigt samarbetsprojekt med Falkenbergs gymnasieskola. Projektet tog fram metoder för hur civilsamhället i samarbete med gymnasieskolan kunde arbeta för att motverka studiefrånvaro och/eller studieavbrott bland elever med psykisk ohälsa. Genom att erbjuda individuella stödinsatser bidrog projektet till att minska elevfrånvaron och antalet elever som lämnar studierna utan slutbetyg. Projektet fokuserade särskilt på så kallade hemmasittare.

Målgruppen var unga med psykisk ohälsa/funktionsnedsättningar i åldern 16 till 25 år. Efter projekttiden ska arbetssätt och metoder implementeras i gymnasieskolans och Fontänhusets verksamheter. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden.

Målsättning med projektet
  • Projektet arbetade med att ta fram metoder för hur civilsamhället i samarbete med gymnasieskolan kan arbeta för att motverka studiefrånvaro och/eller studieavbrott bland elever med psykisk ohälsa.
Projektets överlevnad
  • Ung Aktiv Krafts metoder är numera en naturlig del av vårt ungdomsarbete på Falkenbergs Fontänhus. Projektet medförde en ny målgrupp för vårt hus och även nya samverkansparter, främst i form av kontakten med Falkenbergs Gymnasieskola. Samverkan med Introduktionsprogrammet är fortsatt både effektiv och viktig för båda parter. Vi menar att projektet skapade flertalet goda insatser och skapade nya kunskaper i arbetet med hemmasittare.
Projektperiod

Juni  2014 – Juni 2017

Målgrupp

Ungdomar med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Finansierat av:

Resurser

Slutrapport – Ung Aktiv Kraft 14-16