Skip to main content

En sammanfattande sida om Payoffs undersökning av Fontänhusens socioekonomiska lönsamhet 

Av maj 2, 2022januari 3rd, 2024Inga kommentarer

En sammanfattande sida om Payoffs undersökning
Fontänhusens socioekonomiska lönsamhet
Flera medlemmar får ett så effektivt stöd i Fontänhusen att de klarar av att ta tydliga
steg mot arbete, studier och egen försörjning. Medlemmarna beskriver att de som
helhet är mycket nöjda med det stöd som de får från Fontänhusen och flera av de
intervjuade har berättat att stödet har varit direkt livsavgörande.
Innan medlemmar hittat ett Fontänhus är kostnaden för utanförskapet cirka 900 000
kr per individ och år, vilket är ovanligt högt. Fontänhusen är samhällsekonomiskt
lönsamma för kommunen, regionen och staten. Huvudorsakerna är att husen kostar
relativt litet i förhållande till resultat i form av minskat behov av sjukvård samt att
medlemmarna går vidare till arbete och studier. Dessa stegförflyttningar skapar i
genomsnitt en samhällsekonomisk intäkt motsvarande 160 000 kr per medlem och
år. Denna intäkt överstiger klart den genomsnittliga samhällsekonomiska kostnaden
för stödet från Fontänhusen och återbetalningstiden på samhällsnivå är endast sju
månader vilket får räknas som hög effektivitet.
Endast 3% av medlemmarna uppgav att de mådde mycket bra när de tog kontakt
med Fontänhusen. Merparten av respondenterna menade på att deras mående
började förbättras redan inom en månad som medlem. I Efterläget bedömer fyra av
fem att de mår bättre eller mycket bättre efter att de ha fått stöd av Fontänhusen och
varannan medlem anser sig ha fått minskade behov av vård.
Flertalet av medlemmarna arbetar inte innan de kommer i kontakt med
Fontänhusen. Försörjningen sker främst genom bidrag — sjukpenning och
sjukersättning samt försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Hälften får stöd av
socialtjänsten. Av de som klarade av att försörja sig enbart med lön från arbete (10%)
hade merparten subventionerade anställningar och låga löner. Två år efter att de
tagit kontakt med Fontänhusen är det knappt en tredjedel som har börjat arbeta eller
ska börja arbeta. Detta är en tydlig förbättring jämfört med innan medlemmarna fick
stöd från Fontänhusen. Av de som arbetar har även den genomsnittliga lönen ökat