Skip to main content
Händer i Huset

Riktlinjer för Fountain House Klubbhusmodell

Av januari 8, 2015maj 27th, 2015Inga kommentarer

MEDLEMSKAP
1. Medlemskap är frivilligt och utan tidsbegränsning.
2. Klubbhuset har kontroll över vem man accepterar som nya medlemmar. Medlemskapet är
öppet för alla med erfarenhet av psykisk ohälsa. Detta gäller inte om personen (av olika skäl),
utgör ett hot mot säkerheten på klubbhuset.
3. Medlemmar väljer själv på vilket vis de vill använda huset och vilken personal de vill
arbeta med. Det finns inga formella överenskommelser, kontrakt, scheman eller regler med
syfte att tvinga fram medlemmars deltagande.
4. Alla medlemmar har samma tillgång till husets möjligheter. Diagnos och funktionsnivå
skall inte spela någon roll.
5. Medlemmar medverkar, om de vill, i skrivandet av alla dokument angående deras
deltagande i klubbhuset. Dessa dokument skall undertecknas av både medlem och anställd.
6. Medlemmar har en omedelbar rätt att återkomma till klubbhuset efter frånvaro, oavsett
längd. Detta gäller inte om de (av olika skäl), utgör ett hot mot säkerheten på klubbhuset.
7. Klubbhuset tillhandahåller en effektiv uppsökande verksamhet för att nå de medlemmar
som inte kommer till verksamheten. Detta för att de inte ska bli isolerade i samhället eller
hospitaliserade under en sjukhusvistelse.

RELATIONER
8. Alla klubbhusets möten är öppna för både medlemmar och anställda. Det ska inte finnas
några formella medlems eller personalmöten där det tas verksamhetsbeslut eller där man
diskuterar medlemsfrågor.
9. Klubbhusets anställda är tillräckligt många för att engagera medlemmarna. De anställda
bör inte vara större i antal än att det blir omöjligt att utföra arbetsuppgifterna utan
medlemmars medverkan.
10. Klubbhusets anställda bör vara allsidiga och kunna inta olika roller i sitt arbete. De
anställda har ett gemensamt ansvar för hela Fontänhusets verksamhet. För anställd gäller att
man inte delar sitt arbete med ett andra större arbetsuppdrag som kan komma i konflikt i
relation mellan medlem och anställd.
11. Medlemmar samt anställda och ytterst klubbhuschefen ansvarar för verksamheten på
arbetsplatsen. Centralt är engagerandet av medlemmar och anställda i alla delar av
klubbhusets verksamhet.

UTRYMME
12. Klubbhuset har en egen identitet, vilket innefattar namn, adress, telefonnummer
och mailadress .
13. Klubbhuset har egna lokaler. Dess verksamhet är självständigt i förhållande till
myndigheter, sjukvård och andra verksamheter. Lokalerna skall vara ändamålsenliga för den
arbetsinriktade dagen samt tilltalande. Samtidigt skall de förmedla en känsla av respekt och
värdighet.
14. Alla utrymmen är tillgängliga för medlemmar och anställda. Det skall inte finnas
utrymmen avsedda enbart för anställda eller medlemmar.

DEN ARBETSINRIKTADE DAGEN
15. Den arbetsinriktade dagen engagerar medlemmar och anställda, man arbetar tillsammans
för att driva klubbhuset. Klubbhuset fokuserar på individers positiva sidor, begåvning och
färdigheter. På klubbhuset får ingen klinisk medicinsk behandling, dagvård eller
terapiprogram förekomma.
16. Det arbete som utförs i klubbhuset är uteslutande arbete som uppstår för att driva och
utveckla verksamheten på klubbhuset. I klubbhusets lokaler förekommer inget arbete för
utomstående arbetsgivare. Klubbhuset betalar inte medlemmen för klubbhusarbete, det får
inte förekomma några konstgjorda belöningssystem.
17. Klubbhuset är öppet minst fem dagar i veckan. Öppettiderna motsvarar samhällets
normala arbetstider.
18. Klubbhuset är organiserat i en eller flera arbetsenheter, varje enhet skall ha tillräckligt
med personal, medlemmar och meningsfullt arbete för att kunna genomföra en fullständig och
engagerande arbetsinriktad dag. Arbetsdagen organiseras och planeras på enhetsmöten vars
syfte är att främja relationer på enheten.
19. Allt arbete i klubbhuset är till för att stärka medlemmars självkänsla, självförtroende och
för att återfå en mening i tillvaron. Arbetet skall inte ses som en yrkesutbildning.
20.Det ska finnas en möjlighet för medlemmar att delta i husets samtliga arbetsuppgifter.
Exempelvis administration, forskning, registrering och introduktion av nya medlemmar samt
upprätthållande kontakt med dessa. Medlemmar skall arbeta med anställning, träning och
utveckling av anställda, PR-uppdrag, rådgivning för andra medlemmar samt utvärdering av
Fontänhusets verksamhet.

ANSTÄLLNING
21. Klubbhuset erbjuder sina medlemmar möjlighet till att återgå till arbetsmarknaden och
betalt arbete genom övergångsanställningar, anställningar med stöd och egna anställningar.
Därför skall klubbhuset inte anställa medlemmar för uppdrag i huset. Klubbhuset skall inte
heller driva företag där bara medlemmar anställs.

ÖVERGÅNGSARBETE
22. Klubbhuset skall erbjuda egna övergångsarbeten. Genom dessa erbjuds medlemmar som
en rättighet möjligheter till arbete på arbetsmarknaden. Klubbhusens övergångsarbetes
program definieras av att huset garanterar att alla arbeten är tillsatta. Vid sjukdom ersätts
medlemmen av annan medlem eller handledare. Följande kriterier gäller också.
A. Den viktigaste faktorn för att få en arbetsplacering är individens önskan om ett arbete.
B. Oavsett resultat på tidigare arbetsplaceringar skall medlemmen få en ny möjlighet när så
önskas.
C. Medlemmarna arbetar i arbetsgivarens lokaler.
D. Medlemmarna får avtalsenlig lön, av arbetsgivaren.
E. Övergångsarbeten skall erbjudas inom olika arbetsområden.
F. Övergångsarbeten är deltidstjänster och tidsbegränsade. Veckoarbetstiden skall uppgå till
15-20 timmar och skall pågå i 6 till 9 månader.
G. Klubbhuset ansvarar för urval och träning av medlemmar till övergångsarbeten, inte
arbetsgivaren.
H. Klubbhuset ansvarar för kontakter med berörda myndigheter när medlemmar kommer ut i
övergångsarbeten.
I. Klubbhusets medlemmar och handledare sköter övergångsarbetsplaceringarna.
J. Det skall inte finnas några övergångsarbeten inom klubbhuset. Övergångsarbeten skall
utföras utanför huset och följa de kriterier som beskrivs ovan.

ARBETE MED STÖD (SUPPORTED EMPLOYMENT) OCH EGET ARBETE
23. Klubbhuset skall ha ett eget program där man hjälper medlemmar att säkra, behålla och
förbättra deras anställningar. Definitionen för stöd är att klubbhuset kontinuerligt fortsätter att
stödja medlemmen i dennes arbete och bibehåller en relation med arbetsgivaren. Klubbhuset
och den arbetande medlemmen gör en ömsesidig överenskommelse om vilken typ av stöd
som behövs, hur ofta det behövs och var man vill ha stödet.
24. Medlemmar med egen anställning skall ha möjlighet till fortsatt stöd från klubbhuset och
ha tillgång till allt stöd från huset vad gäller rättigheter, boende, rättsliga, finansiella och
personliga frågor. De har också fortsatt rätt att delta i alla aktiviteter.

UTBILDNING
25. Klubbhuset bör hjälpa medlemmar att nå sina mål inom utbildningar av olika slag. Huset
kan också erbjuda utbildning inom husets väggar, det är då lämpligt att använda sig av de
färdigheter som medlemmar kan erbjuda.

HUSETS FUNKTIONER
26. Klubbhuset skall ligga i ett område där det finns god tillgång till allmänna
kommunikationer. Om tillgången på allmänna kommunikationsmedel är begränsad bör
klubbhuset erbjuda alternativ för transport.
27. Klubbhusen bör understödja sina medlemmar i olika frågor. Hjälpen är kopplad till
medlemmens enhet. Den ska inkludera att hjälpa till med rättsliga frågor, boende, främjande
av hälsosamma livsstilar, så väl som hjälp med att hitta god medicinsk, psykologisk,
farmakologisk och beroendevård inom samhället.
28. Klubbhuset åtar sig att se till att alla medlemmar får många valmöjligheter till ett säkert,
godtagbart och ekonomiskt överkomligt boende. Klubbhuset har tillgång till möjligheter som
uppfyller dessa kriterier i annat fall utvecklar klubbhuset ett eget boendeprogram.
Följande kriterier gäller för boendeprogrammet:
A. Medlemmar och anställda sköter verksamheten tillsammans.
B. Medlemmar bor där av egen vilja.
C. Medlemmar väljer var de vill bo och med vem.
D. Målsättning och tillvägagångssätt är utformade på ett adekvat sätt i förhållande till den
övriga verksamheten.
E. Stödnivån ökar eller minskar i förhållande till medlemmens behov.
F. Medlemmar och anställda deltar aktivt för att hjälpa medlemmar att behålla deras speciellt
under sjukhusvistelser.
OBS: De svenska kommunerna har en lagstadgad skyldighet att tillgodose individer med
bostad i Sverige. Fontänhusen kan bara vara ett komplement.
29. Varje Fontänhus har ett instrument för objektiv självutvärdering. Utvärdering skall
genomföras med regelbundna intervaller.
30. Fontänhusets chef, medlemmar, anställda och för huset viktiga personer bör delta i en
treveckors utbildning på ett certifierat träningshus.
31. Fontänhuset skall ha ett socialt och ett rekreationsprogram, lämpligen på kvällar och
helger. Helger skall firas på den dag som infaller.

FINANSIERING, LEDNING OCH ADMINISTRATION
32. Fontänhuset bör ha en oberoende styrelse. Finansieras Fontänhuset av paraplyorganisation
eller annan finansiär bör Fontänhuset ha en separat styrelse bestående av personer som kan
stödja huset i olika frågor; finansiella, juridiska, konsument, samhälle och vara rådgivande.
33. Fontänhuset upprättar och följer en egen budget. Budgeten godkänns av styrelsen eller den
rådgivande styrelsen. Den skall upprättas i början av året och därefter följas upp flera ggr
under året.
34. De anställdas löner är konkurrenskraftiga i förhållande till liknande arbeten.
35. Fontänhuset bör ha stöd av lämpliga myndigheter inom hälsovården. Fontänhuset
samarbetar med människor och organisationer som kan öka husets effektivitet.
36. Fontänhuset har öppna mötesformer och rutiner som möjliggör för anställda och
medlemmar att aktivt delta i beslutsfattande gällande husets ledning, policy,framtidsplaner
och utveckling. Konsensusbeslut är önskvärda.